ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NIEPEŁNOLETNICH

Za niepełnoletniego uznaje się Pacjenta, który nie ma ukończonego 18. roku życia (art. 10. § 1 k.c.).

DZIECKO DO UKOŃCZENIA 16 ROKU ŻYCIA MOŻE KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ TYLKO ZA ZGODĄ I W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (np. rodzica) LUB OPIEKUNA FAKTYCZNEGO I NIE MOŻE SAMODZIELNIE DECYDOWAĆ O PROWADZONYM LECZENIU. Warto jednak pamiętać, że opiekun faktyczny może udzielić zgody tylko na zbadanie Pacjenta, nie zaś na udzielenie innych świadczeń zdrowotnych (np. podanie leków).

Jeżeli do lekarza zgłasza się Pacjent niepełnoletni, powyżej 16 roku życia dysponujący zgodą pisemną opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, to lekarz może udzielić mu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny może zostawić taką zgodę w przychodni i wtedy niepełnoletni Pacjent, który ukończył 16 rok życia, nie będzie musiał jej przynosić za każdym razem.

 

Pliki do pobrania