Zakres Kompetencji Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

  1)   promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

  2)   świadczeń pielęgnacyjnych;

  3)   świadczeń diagnostycznych;

  4)   świadczeń leczniczych;

  5)   świadczeń rehabilitacyjnych.

1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania,  obejmując opieką:

  1)   zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;

  2)   osoby niepełnosprawne.

2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

  1)   lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;

  2)   pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;

  3)   położną POZ;

  4)   pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;

  5)   innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;

  6)   przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;

  7)   rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.

3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

  1)   rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;

  2)   rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;

  3)   prowadzenie edukacji zdrowotnej;

  4)   prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;

  5)   monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;

  6)   realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;

  7)   prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;

  8)   organizację grup wsparcia;

  9)   profilaktykę chorób wieku rozwojowego;

  10)  edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

4. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

  1)   realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;

  2)   wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;

  3)   przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

5. Świadczenia diagnostyczne obejmują:

  1)   przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

  2)   wykonywanie badania fizykalnego;

  3)   wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;

  4)   ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;

  5)   ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;

  6)   wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;

  7)   wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;

  8)   ocenę i monitorowanie bólu;

  9)   ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;

  10)  pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

  1)   udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

  2)   podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;

  3)   zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia w domu chorego u obłożnie chorych;

  4)   cewnikowanie pęcherza u kobiet;

  6)   wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych u obłoznie chorego;

  7)   wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;

  10)  wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;

  12)  ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;

  13)  dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;

  14)  doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

Pielęgniarki Środowiskowe:

1. mgr Galas Danuta

2. Remiszewska Halina

3. mgr Andżelika Krupa - specjalista w dziedzinie pilęgniarstwa rodzinnego