Klauzula informacyjna

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że:

Administratorem Pani(a) Danych Osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce, ul. Kościuszki 19, 58-420 Lubawka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych  i statutowych. Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu  świadczeń zdrowotnych w POZ, specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, stomatologicznych oraz  profilaktycznych programów zdrowotnych.

Administrator Danych przekazuje dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1318) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (tj. Dz. U. z 2015r.,poz. 618 ze zm.).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: ZUS, KRUS, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakład Epidemiologii i Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Sądy, Prokuratury, Policja, firmy ubezpieczeniowe z którymi Pani/Pan ma podpisaną zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie przekazanie spowoduje niemożność udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 - prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w razie jakichkolwiek wątpliwości oraz chęci skorzystania z w/w przysługujących Pani/Panu praw można uzyskać pod adresem e-mail: iodspzoz@gmail.com