Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w SPZOZ w Lubawce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce, ul. Kościuszki 19, 58-420 Lubawka, adres strony podmiotowej https://spzoz.org.pl/ adres poczty e-mail: sekretariat@spzoz.org.pl
 2. SPZOZ został powołany Inspektor ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim w siedzibie Administratora za pomocą poczty e-mail: iod@protectdata.com.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1
 3. Podstawowym celem działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu  świadczeń zdrowotnych w POZ, specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, stomatologicznych oraz  profilaktycznych programów zdrowotnych. Pani/Pana dane osobowe w zależności od relacji łączących Panią/Pana z Administratorem, mogą być przetwarzane w następujących celach szczegółowych;
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą prawną będzieart. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 1 lit. g) h ) i) j) w związku z realizowanymi zadaniami wynikającymi w szczególności z:
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.)
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.).
 • (art. 9 ust. 2 lit h) RODO) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (...)
 1. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym interesem będzie min. realizowanie obsługi zgłoszonej skargi, reklamacji, wniosku bądź pochwały, dochodzenia wzajemnych roszczeń.
 2. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lita a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa min. ZUS, KRUS, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakład Epidemiologii i Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Sądy, Prokuratury, Policja, firmy ubezpieczeniowe z którymi Pani/Pan ma podpisaną zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej.
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych min. dostawcom systemów teleinformatycznych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a po ich zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z ich realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Dokumentacja z danymi osobowymi, będzie również przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym i przechowywana w archiwum przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych przy czym;
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani/Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO*,
 1. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe przy czym;
 • przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,
 1. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit b, e RODO tj. dane są niezbędne;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO;
 4. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. W przypadkach gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)