INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu "Przebudowa schodów
zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku ośrodka zdrowia w Lubawce" dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty.
W trakcie prowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznano Ofertę nr 1 złożoną przez:


Bau Serwis Sp z o.o.
ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

cena oferty brutto: 328.000,00 zł
zaoferowany okres gwarancji: 60 miesięcy
przyznana liczba punktów: 100,00 punktów
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta Wykonawcy Bau Serwis Sp z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego
określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 239 u.p.z.p. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia.


Lubawka, dnia 09.06.2023 r


Kierownik Zamawiającego
Dyrektor SPZOZ w Lubawce
/-/ Jolanta Dyszewska-Kowalczyk